РЕШЕНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
   Home      Полезная информация НКУ Определение понятий
 
 Юрисдикции


Белиз

БВО

Маршалловы
острова

Панама

ОАЭ

Кипр

Британия

Гонконг
 


Мальта

Швейцария

Нидерланды

Дания

Чехия

 

 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ: ПОНЯТИЯ

Стаття 14. Визначення понять

14.1.41.давальницька   сировина  -   сировина,   матеріали, напівфабрикати,  комплектуючі вироби,  енергоносії, що є власністю 
одного суб'єкта господарювання (замовника)  і  передаються  іншому суб'єкту   господарювання   (виробнику)  для  виробництва  
готової продукції,  з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його 
дорученням іншій особі. 
Операції з  давальницькою  сировиною  у  зовнішньоекономічних відносинах здійснюються у порядку,  встановленому 
Законом  України "Про  операції  з  давальницькою  сировиною у зовнішньоекономічних відносинах";
14.1.49.дивіденди   -  платіж,  що   здійснюється   юридичною особою – емітентом корпоративних    прав    чи   інвестиційних 
сертифікатів  на користь  власника  таких   корпоративних   прав,інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, 
що засвідчують право власності  інвестора  на  частку  (пай)  у  майні  (активах) емітента,   у   зв'язку   з   розподілом  
частини  його  прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. 
До дивідендів прирівнюється  також  платіж,  що  здійснюється державним   унітарним, комерційним,   казенним   чи  
комунальним підприємством на користь відповідно держави або  органу  місцевого самоврядування  у  зв'язку  
з  розподілом  частини прибутку такого підприємства, платіж, який виплачується власнику сертифіката фонду операцій 
з  нерухомістю  в  результаті  розподілу  доходу  фонду операцій з нерухомістю. При цьому позитивне або від'ємне 
значення об'єкта  оподаткування,  розраховане  згідно  з розділом III цього Кодексу, не впливає на порядок нарахування дивідендів;

14.1.54. дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід,отриманий резидентами або нерезидентами,  у тому 
числі від будь-яких  видів  їх діяльності  на  території України (включаючи виплату (нарахування)  винагороди  іноземними  
роботодавцями, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, 
доходи у вигляді: 

а) процентів,  дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України; 

б) доходів  від  надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна,  розташованого в Україні,  включаючи 
рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів; 

в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна,  доходів від відчуження корпоративних прав,  цінних паперів,
у тому  числі акцій українських емітентів; 

г) доходів,   отриманих   у  вигляді  внесків  та  премій  на страхування і перестрахування ризиків на території України; 

ґ) доходів страховиків - резидентів від  страхування  ризиків страхувальників - резидентів за межами України; 

д) інших  доходів  від діяльності,  у тому числі пов'язаних з повною або частковою переуступкою прав та  обов'язків  за  угодами 
про розподіл  продукції  на  митній  території  України  або  на територіях,  що перебувають під контролем митних 
органів (у  зонах митного  контролю,  на  спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо); 

е) спадщини, подарунків, виграшів, призів; 

є) заробітної плати, інших виплат та  винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору; 

ж) доходів   від   зайняття   підприємницькою  та  незалежною професійною діяльністю; 

14.1.55. дохід,  отриманий з  джерел  за  межами  України, - будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких
видів їх діяльності за межами митної території України,  включаючи проценти,   дивіденди, роялті  та  будь-які інші  види  
пасивних доходів, спадщину, подарунки,виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання   послуг) за цивільно-правовими  
та  трудовими договорами,  від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого   за   межами
України,   включаючи  рухомий склад транспорту,  приписаного до розташованих за межами України портів, 
доходи від продажу майна,  розташованого за межами України,  дохід від відчуження інвестиційних активів, 
у тому числі корпоративних прав,  цінних паперів  тощо;  інші доходи  від  будь-яких видів діяльності за  межами  
митної території  України або  територій, непідконтрольних митним органам;

14.1.71. (NEW) звичайна ціна ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.

У разі якщо ціни (націнки) на товари (роботи, послуги) підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, звичайною вважається ціна, встановлена відповідно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мінімальна ціна продажу або індикативна ціна. У такому разі звичайна ціна операції визначається відповідно до статті 39 цього Кодексу, але не може бути меншою за мінімальну або індикативну ціну.

Якщо під час здійснення операції обов’язковим є проведення оцінки, вартість об’єкта оцінки є підставою для визначення звичайної ціни для цілей оподаткування за умови, що неможливо застосувати методи, зазначені у підпункті 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 цього Кодексу.

Під час проведення аукціону (публічних торгів) звичайною вважається ціна, яка склалася за результатами такого аукціону (публічних торгів), обов’язковість проведення якого передбачено законом.

Якщо постачання товарів (робіт, послуг) здійснюється на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту, звичайною ціною є ціна, яка відповідає рівню ринкових цін на момент укладення такого контракту.

Якщо продаж (відчуження) товарів, у тому числі майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здійснюється у примусовому порядку згідно із законодавством, звичайною ціною є ціна, сформована під час такого продажу";

14.1.85. інжиніринг - надання  послуг (виконання  робіт)  із складення технічних  завдань, проектних  пропозицій, проведення 
наукових досліджень і  техніко-економічних  обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів,
розроблення технічної документації,  проектування   та    конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології,
надання консультації та авторського нагляду під  час монтажних  та  пусконалагоджувальних робіт, а   також  надання 
консультацій,  пов'язаних  із такими послугами (роботами);

14.1.120. нематеріальні активи -   право   власності  на результати інтелектуальної діяльності,  у тому числі  промислової 
власності,  а також інші аналогічні права,  визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності),  право користування  
майном та    майновими  правами платника   податку   в  установленому законодавством порядку,  у  тому числі  набуті  
в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами;

14.1.122. нерезиденти - це: 

а) іноземні компанії,  організації,  утворені  відповідно  до законодавства інших держав, їх  зареєстровані 
(акредитовані або легалізовані відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи 
з місцезнаходженням на території України;

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних 
організацій в Україні;

в) фізичні особи, які не є резидентами України;

14.1.134. операція  з  давальницькою сировиною  - операція з переробки  (обробки,  збагачення  чи  використання)  
давальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також етапів  (операцій)) з метою одержання  
готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною належать операції, в яких  сировина  
замовника на конкретному етапі її переробки становить не менш як 20 відсотків загальної вартості готової продукції; 

14.1.159. (NEW) пов'язані  особи - юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють.

При визнанні осіб пов’язаними враховується вплив, який може здійснюватися через володіння однією особою корпоративними правами інших осіб відповідно до укладених між ними договорів або за наявності іншої можливості однієї особи впливати на рішення, що приймаються іншими особами. При цьому такий вплив враховується незалежно від того, чи здійснюється він особою безпосередньо і самостійно або спільно з пов’язаними особами, що визнаються такими відповідно до цього підпункту.

Пов’язаними особами для цілей трансфертного ціноутворення визнаються:

а) юридичні особи - у разі якщо одна з таких осіб безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;

б) фізична та юридична особа - у разі якщо фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;

в) юридичні особи - у разі якщо одна і та сама особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами таких юридичних осіб і розмір частки корпоративних прав у кожній юридичній особі становить 20 і більше відсотків;

г) юридична особа і особа, що має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;

ґ) юридичні особи, одноособові виконавчі органи яких призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);

д) юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради призначено (обрано) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);

е) юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради становлять одні й ті самі фізичні особи;

є) юридична особа та фізична особа - у разі здійснення фізичною особою повноважень одноособового виконавчого органу такої юридичної особи;

ж) юридичні особи, в яких повноваження одноособового виконавчого органу здійснює одна й та сама особа;

з) фізичні особи: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні, неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування.

Для фізичної особи загальна частка корпоративних прав платника податку (голосів у керівному органі), якою вона володіє, визначається як частка корпоративних прав, що безпосередньо належить такій фізичній особі, та частка корпоративних прав, що належить юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою.

Якщо фізична особа визнається пов’язаною з іншими особами відповідно до цього підпункту, такі особи визнаються пов’язаними між собою";

3) доповнити підпунктом 14.1.251-1 такого змісту: 

14.1.206. проценти - дохід,  який сплачується (нараховується) позичальником на  користь кредитора як плата за використання 
залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна.

До процентів включаються: 

а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит; 

б) платіж за використання коштів, залучених у депозит; 

в) платіж за придбання товарів у розстрочку; 

г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу,
що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу); 

ґ) винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла  з  викупом,  сплачена  фізичною 
особою платнику  податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів. 

Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості  чи вартості майна або у вигляді фіксованих сум. 
У разі якщо залучення коштів здійснюється шляхом продажу  облігацій, казначейських зобов'язань чи ощадних (депозитних) 
сертифікатів, емітованих позичальником, або шляхом врахування векселів та здійснення операцій з придбання цінних паперів із 
зворотним викупом, сума процентів визначається шляхом нарахування їх на номінал такого цінного паперу, виплати фіксованої 
премії чи виграшу або визначення різниці між ціною розміщення (продажу) та ціною погашення (зворотного викупу) такого 
цінного паперу. 

Платежі за іншими цивільно-правовими договорами незалежно від того, встановлені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або
у відсотках суми договору або іншої вартісної бази, не є процентами; 

14.1.225. роялті - будь-який платіж,  отриманий як винагорода за користування або за надання  права на  користування будь-яким 
авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи 
на  носіях  інформації,  відео- або аудіокасети,  кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким 
патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною  маркою,  дизайном, секретним кресленням, моделлю, 
формулою, процесом, правом на  інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). 
Не вважаються роялті платежі за отріманя об'єктів власності, визначенних у частині першій цього пункту, у володінні або
розпорядження чи власність особи або, якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати 
або здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта  власності 
або оприлюднити  (розголосити)  секретні креслення,  моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо
промислового, комерційного або наукового  досвіду  (ноу-хау), за винятком випадків, коли такое оприлюднення (розголошення) 
є обов'язковим згідно із законодательством Украиїни;
14.1.251-1(NEW). трансфертне ціноутворення  - система визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в операціях, 
визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими;

14.1.257. фінансова допомога - фінансова допомога,  надана на безповоротній або поворотній основі.
Безповоротна фінансова допомога - це:
сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування,іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;
сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;
сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;
основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної  суми, за винятком 
кредитів, наданих під безстрокові  облігації, та депозитів до запитання у  банківських установах, а  також сума процентів, нарахованих 
на таку основну суму, але не сплачених (списаних);
сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, 
у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової 
допомоги.
Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає 
нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами,та є обов'язковою 
до повернення;
Зарубежный дата-центр

 
 

Copyright© LENARSEN GROUP. All rights reserved.