РЕШЕНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
   Home      Полезная информация НКУ Налогообложение дивидендов
 
 Юрисдикции


Белиз

БВО

Маршалловы
острова

Панама

ОАЭ

Кипр

Британия

Гонконг
 


Мальта

Швейцария

Нидерланды

Дания

Чехия

 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ
 
153.3. Оподаткування дивідендів. 
153.3.1. У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент корпоративних прав,на які нараховуються дивіденди, 
проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований 
за правилами, визначеними статтею 152 цього Кодексу, чи ні.
153.3.2. Крім випадків, передбачених підпунктом 153.3.5 цього пункту, емітент корпоративних прав, який  приймає рішення про 
виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, 
встановленої пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення 
суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.
У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової (крім випадків, передбачених підпунктом 153.3.5 цього пункту), базою для 
нарахування авансового внеску згідно з абзацом першим цього підпункту є вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами.
Обов'язок із нарахування та сплати авансового внеску з цього податку за визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу ставкою 
покладається на будь-якого емітента корпоративних прав,що є резидентом, незалежно від того, є такий емітент або отримувач 
дивідендів  платником податку чи має пільги зі сплати податку, надані цим Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, 
ніж встановлена в пункті 151.1 статті 151 цього Кодексу (крім платників цього податку, які підпадають під дію пункту 156.1 статті  156
цього Кодексу). Обов'язок із нарахування та сплати авансового внеску з цього податку не поширюється на суб'єктів господарювання, 
які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку згідно з розділом XIV цього Кодексу.
Це правило  поширюється  також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми 
дивідендів у розмірі, встановленому відповідно центральним або місцевим органом виконавчої влади, до сфери управління якого
віднесено такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету.
При цьому, якщо будь-який платіж будь-якою особою називається дивідендом, то такий платіж оподатковується при такій виплаті згідно
з нормами, визначеними в першому, другому та третьому абзацах цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку, чи ні.
153.3.3. Платник податку - емітент корпоративних прав, державне  некорпоратизоване, казенне чи комунальне підприємство зменшує 
суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв'язку 
з нарахуванням дивідендів згідно з підпунктом 153.3.2  цього  пункту. Не дозволяється проведення зазначеного заліку з податком,  
передбаченим пунктом 156.1 статті 156 цього Кодексу.
153.3.4. У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму податкових зобов'язань 
підприємства - емітента корпоративних прав за податком на прибуток  такого  звітного  періоду, сума такого перевищення переноситься 
у зменшення податкових зобов'язань наступного податкового періоду, а при отриманні від'ємного значення об'єкта оподаткування такого 
наступного періоду – на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових періодів. 
153.3.5. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 153.3.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:
а) фізичним особам;
б) у  вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток)
участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, незалежно від того, чи були такі акції (частки, паї) належним чином 
зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів), чи ні;
в) інститутами спільного інвестування;
г) на користь власників  корпоративних  прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої материнської компанії, 
отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської 
компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, то дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають 
оподаткуванню за  правилами,  встановленими підпунктом 153.3.2  цього пункту. З метою оподаткування материнська компанія веде
наростаючим підсумком облік  дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних
прав такої материнської компанії, та відображає у податковій звітності такі дивіденди в порядку, визначеному центральним податковим 
органом;
ґ) управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті 
розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю.
153.3.6. Юридичні особи - резиденти, які отримують дивіденди, не включають   їх суму до складу доходу (крім  постійних представництв 
нерезидентів). 
Якщо дивіденди отримуються платником податку - резидентом із джерелом їх  виплати від нерезидента, то платник податку включає 
суму  отриманих дивідендів (крім дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під його контролем відповідно до 
підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I цього  Кодексу, і не є нерезидентами, що мають офшорний статус) до складу доходу 
за наслідками податкового періоду, на який припадає отримання таких дивідендів.
Порядок оподаткування дивідендів, що отримуються фізичними особами, визначається за правилами, встановленими розділом IV 
цього Кодексу.
153.3.7. Виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними  правами, які мають 
статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму  виплат, 
розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування 
до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням та включенням суми виплат до складу витрат платника податку.
При цьому така виплата не підлягає оподаткуванню як дивіденди згідно з нормами розділу IV цього Кодексу.
153.3.8 Авансовий внесок із податку, сплачений у зв'язку з нарахуванням/сплатою дивідендів, є невід'ємною частиною податку на прибуток та не може розцінюватися як податок, який справляється при репатріації дивідендів (їх сплаті на користь нерезидентів) відповідно до норм статті 160 цього Кодексу або чинних міжнародних договорів України. 

Зарубежный дата-центр

 
 

Copyright© LENARSEN GROUP. All rights reserved.